INTERNATIONELL KOMMUNIKATION
Fil kand Carl-Gustaf Johnson
INTERNATIONELL KOMMUNIKATION Fil kand Carl-Gustaf Johnson Översättning från engelska till svenska, översättning från portugisiska till svenska


Auktoriserad translator
- översättning från portugisiska till svenska
- översättning från engelska till svenska

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare som fått statlig auktorisation. Kammarkollegiet auktoriserar översättare enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Syftet med auktorisationsverksamheten är att tillgodose samhällets behov av högt kvalificerade översättare.

De auktoriserade translatorerna har genomgått synnerligen krävande översättningsprov. Provet omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Auktoriserade translatorer ska i sin verksamhet följa god translatorssed. Detta innebär bl.a. att de endast får åta sig sådana uppdrag som de kan utföra på ett fullgott sätt. De har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som de fått i samband med översättningsuppdraget. Innan kollegiet auktoriserar en översättare kontrolleras översättarens redbarhet och lämplighet för yrket.

Auktorisationen meddelas för fem år i taget och kan förnyas efter särskild prövning.

De auktoriserade translatorerna står under kollegiets tillsyn. Om en auktoriserad translator bryter mot god translatorssed eller mot tystnadsplikten eller på annat sätt uppträder olämpligt i sin verksamhet kan detta anmälas till kollegiet. Kollegiet har då möjlighet att varna translatorn eller upphäva auktorisationen.

Enbart fysiska personer kan erhålla auktorisation. Detta innebär att en översättningsbyrå inte är auktoriserad även om dess innehavare är det.

De auktoriserade translatorerna har rätt att använda en stämpel eller ett självhäftande märke. Dessa får endast användas på översättningar i det språk och i den språkriktning som auktorisationen omfattar. Translatorn ska på översättningen skriva sitt auktorisationsspråk, och i vilken riktning auktorisationen gäller. Stämpeln är försedd med ett translatorsnummer. Numret ska också anges på märket. Numret finns i denna förteckning efter translatorn namn. De auktoriserade translatorerna är även behöriga att bestyrka riktigheten av andras översättningar.

Informationen är hämtad från Kammarkollegiets translatorsförteckning